Algemene voorwaarden

Modern & Hip Haken is een initiatief van 247 media n.v.

Aanbod

1.    1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.    2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.    3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

Overeenkomst

1.    1. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.    3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.    4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.    5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

1.    a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

2.    b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

3.    c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan ˇˇn jaar of van onbepaalde duur is.

6.    6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Levering

Alle afleveringen zullen per e-mail worden verstuurd op het door u opgegeven e-mail adres.

Automatische Incasso

Het bedrag van de bestelling zal via automatische incasso van het door u opgegeven rekeningnummer afgeschreven worden. De incasso zal verricht worden door Targetpay B.V. en zal als Stichting Derden Gelden op uw rekenafschrift terug te vinden zijn.

Privacy

Bij tevreden klanten en een klantenservice die hoog in het vaandel staat hoort natuurlijk een goed privacy beleid. Modern & Hip Haken  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt uiterst nauwkeurige zorg voor de persoonlijke informatie. Alle informatie die u aan ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken deze gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Modern & Hip Haken  zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Modern & Hip Haken gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en u van het verloop van de bestelling op de hoogte te houden. Met toestemming gebruiken wij de gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen of acties. u kunt ter alle tijden de nieuwsbrief opzeggen. Om het winkelen bij 247 media nv zo aangenaam mogelijk te maken slaan wij met toestemming u persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten, op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en producten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Als u bij Modern & Hip Haken  een account aanmaakt bewaren wij de gegevens op een beveiligde server. In jouw Modern & Hip Haken  account slaan we informatie op zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens. Op die manier hoef u deze gegevens niet bij elke bestelling opnieuw in te vullen.

Naast het inzagerecht heb u het recht om verwijdering of correctie van jouw persoonsgegevens te verzoeken.

Gegevens vertrouwelijk

Modern & Hip Haken  zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Met de vertrouwelijkheid van gegevens wordt bij Modern & Hip Haken  omgegaan conform de wet op privacy. u kunt ervan uitgaan dat u gegevens altijd veilig en goed beschermd bewaard worden. Modern & Hip Haken  hecht veel waarde aan haar klanten en daarmee ook aan alle gegevens van haar klanten. Indien de consument inzage wil hebben in zijn of haar persoonsgegevens kan dit gerealiseerd worden. I.v.m. onze privacy policy wordt de consument geacht om met een geldig legitimatiebewijs naar ons hoofdkantoor te komen, zodat wij weten dat deze persoon ook de persoon is die zijn gegevens bij ons heeft achtergelaten.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de web browser worden opgeslagen op u computer. Modern & Hip Haken  gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren. Zo kan Modern & Hip Haken  haar site aanpassen aan de wensen van haar bezoekers.

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over een bepaalde aflevering, onze service of iets anders wat ook maar te maken heeft met Modern & Hip Haken. Dan kun u contact opnemen met onze klantenservice.

Een klacht wordt binnen 1 a 2 werkdagen beantwoord.

U kunt onze klantenservice bereiken via het contact formulier op onze website of door een e-mail te sturen naar: info@modernhaken.nl  

Bezoekadres:
247 MEDIA N.V.
E-Commerce Park Vredenberg
Willemstad, Cura¨ao
 
Telefoonnummer: +599 9 6625202
KVK Curacao:
103713